KVKK Aydınlatma Metni

ELD BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatını taşıyan ELD Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“ELD Bilişim” veya “Şirket”) tarafından işlenen veya işlenebilecek kişisel verilerinize ilişkin olarak; söz konusu veri işleme faaliyetinin hangi ortam ve şartlarda gerçekleştirildiğine ve buna ilişkin gerek sizin gerekse ELD Bilişim’in hak ve yükümlülükleri konusundaki bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

  Kişisel verileriniz, ELD Bilişim olarak faaliyetlerimizi icra ederken; Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla mevzuata, Şirket politikalarına ve üstlenilen yükümlülüklere eksiksiz bir şekilde uyum sağlanabilmesi amacıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve öngörülen düzenlemeler kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  Kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmakla beraber, doğru ve güncel olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir.

 2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

  Kişisel verileriniz, ELD Bilişim tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofis departmanlarımız, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, etkinlikler, fuar, tanıtım ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Aşağıda yer alan amaçlar dâhilinde genel nitelikli ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilmektedir:

  • Adı ve soyadı, TC kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet ve sair kimlik verileri,
  • Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, faks numarası ve sair iletişim verileri,
  • Nüfus kayıt örneği bilgileri, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi,
  • Ehliyet, meslek odası üyelik bilgileri, eğitim durumuna dair diploma bilgileri,
  • Sağlık raporu bilgileri, kan grubu bilgileri,
  • Banka hesap numarası, IBAN numarası, faturalama bilgileri, maaş ve işçilik alacağı bilgileri ve ödeme bilgileri gibi finansal veriler,
  • Araç verisi, Personel tanıtım kartı bilgileri, unvan bilgileri, plaka bilgisi, ehliyet bilgileri, vergi numarası ve imza verisi/imza sirküleri,
  • Elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile elde edilen kişisel veriler ile internet sitesinin ziyaret edilmesi halinde dijital iz verisi,
  • Vize bilgisi, pasaport fotokopisi ve/veya sureti,
  • Sağlık verileri, kişinin fotoğrafı gibi görsel veriler,
  • Tesislerimizi, ofislerimizi ziyaret etmeniz halinde kamera kayıtları görüntüleriniz,
  • Satış ve satış sonrası hizmetlerimiz vasıtasıyla edindiğimiz veriler,
  • Şirketimize iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş (adli sicil kaydı) dâhil sair kişisel verileriniz ile Şirket çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde özlük dosyasının oluşturulması için gerekli olan verileriniz, hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz,

  Ayrıca internet sitemizdeki talep formu ile bilgilerinizi tarafımıza iletmeniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.


  Kişisel verileriniz;

  • Çalışanlar bakımından; özlük dosyasının oluşturulması, işin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti, özel sağlık sigortası yapılması,
  • Personelin ilgili kamu kurum veya kuruluşlarda görevlendirilebilmesi için gerekli bilgilerin kamu kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilmesi,
  • Satış sonrası hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
  • Şirketimizin faaliyet konusuna ilişkin stratejilerinin belirlenmesi,
  • Fatura tanzim edilebilmesi ve mutabakatların takibi,
  • Malzeme tedariki aşamasında ve satın alma sonrası sevkiyat, irsaliye, fatura kontrollerinde iletişim sağlama,
  • Kimlik teyidi yapılabilmesi,
  • Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi ve gelen sorulara cevap verilebilmesi,
  • Marka bilinirliğini artırmak amacıyla düzenlenen fuar, sergileme, sponsorluk ve benzeri potansiyel müşteri etkinliklerinde potansiyel müşteriler ile temasa geçilmesi, aktif ziyaret ve etkinlik planlamasının yapılması ve bu suretle potansiyel tüketicilerin belirlenmesi ve tüketicilerin kampanyalardan haberdar edilmesi,
  • Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması,
  • Kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda hizmet alınabilmesi ve teknoloji hizmeti alınması maksadıyla konusunda uzman kuruluşların faydalarının müşterilerine sunulması,
  • Cari hesapların tutulması,
  • Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
  • İlgili iş ortakları ve sair üçüncü kişilerle sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda ve aynı zamanda başvuruları inceleyecek mercilerden gerekli bilgi ve onayların temini,
  • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,
  • Bina güvenliğinin sağlanması çerçevesinde ziyaretçi kayıtlarının tutulması,
  • Çalışanların ay boyunca yapmış olduğu çalışmalarına karşılık; maaş hesaplaması, SGK primlerinin, mesai-maaş tutarlarının, BES ödemelerinin yapılması
  • İşten ayrılan çalışanın her türlü işçilik alacağı ve tazminat ödemelerinin düzenli ve eksiksiz doğru kanallara iletilmesi
  • Çalışanlara yönelik eğitim, organizasyon, seyahat ve sair işlemlerin tatbik edilmesi

  Ayrıca bunlarla sınırlı olmaksızın, ELD Bilişim ürün satışı, satış sonrası hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerin analizi, pazarlama aktiviteleri, finansal rapor alma ve analiz, kanuni takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir. ELD Bilişim kişisel verilerinizi işlerken, imkân dâhilindeki teknolojik desteklerle alakalı teknik ve idari önlemleri almakta ve veri güvenliği ile mahremiyet konusunda periyodik çalışma ve iyileştirmeler yapmaktadır.

 3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  İşlenen kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, mevzuat ve şirket politikalarına uygun olarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla iş birimlerimizin bu doğrultuda gerekli çalışmalarını yapması için, Şirketimiz bünyesindeki çalışanlarımızla paylaşılabileceği gibi, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar, tedarikçilerimiz, yurt içinde bulunan iş ortaklarımızla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, ihale ile alınan işlerde ilgili kamu kurumu/kuruluşu ile paylaşılabilecek, ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içinde aktarılabilecektir.

 4. Veri Sahibi Olarak Kanun Kapsamındaki Haklarınız

  Kanunun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz,

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

  Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda, talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Tarafımıza yapılan başvurulara talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda dönüş yapılacaktır.

 5. Veri Güvenliği

  ELD Bilişim, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde, alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

  Yukarıdaki aydınlatma metninde yer alan hususlarla ilgili ELD Bilişim ile iletişime geçebilmeniz için iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

  İşbu Aydınlatma Metni ELD Bilişim ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak ELD BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş.‘ye ait ve aşağıda paylaştığımız adrese iletebilirsiniz.

Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@eldbilisim.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvuru talebinizin niteliğine göre eksiksiz olarak istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

ELD BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Adres : Üniversiteler Mah. 1596. Cadde Hacettepe Teknokent 5. Arge Binası No:8/9 Çankaya/ANKARA
Telefon : 0312 988 03 98
Web site : www.eldbilisim.com.tr
E-posta : info@eldbilisim.com.tr