Saklama ve İmha Politikası

 • 1.GİRİŞ
  • 1.1.Amaç

   İşbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), “Veri Sorumlusu” (“ELD Bilişim”) tarafından gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

   Bu kapsamda, Veri Sorumlusu “ELD Bilişim” çalışanlarının, çalışan adaylarının, müşterilerinin ve herhangi bir nedenle ELD Bilişim nezdinde kişisel verisi bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanması öncelik olarak belirlenmiştir.

  • 1.2.Kapsam

   Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, ELD Bilişim tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan Politikaya uygun olarak gerçekleştirilir.

  • 1.3.Kısaltmalar ve Tanımlar

   Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

   Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

   Çalışan: Veri Sorumlusu çalışanları.

   Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

   Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.

   İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

   İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

   İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

   Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

   Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

   Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

   Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

   Periyodik İmha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

   Politika: Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası.

   Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

   Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi: Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.

   VERBİS : Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi.

   Yönetmelik: 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

 • 2.SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI

  Tüm ELD Bilişim çalışanları, Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu çalışanlara aktif olarak destek verir.

 • 3.KAYIT ORTAMLARI

  Kişisel veriler, ELD Bilişim tarafından Tablo 1’de listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

  Tablo 1: Kişisel veri saklama ortamları

  Elektronik Ortamlar Elektronik Olmayan Ortamlar
  • Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)
  • Yazılımlar (ofis yazılımları.)
  • Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, antivirüs vb. )
  • Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
  • Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
  • Optik diskler (CD, DVD vb.)
  • Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)
  • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi
  • Kağıt
  • Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, başvuru formları)
  • Yazılı, basılı, görsel ortamlar
 • 4.SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

  ELD Bilişim tarafından; çalışanlar, çalışan adayları ve müşterilere ait kişisel veriler Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir. Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir.

  • 4.1.Saklamaya İlişkin Açıklamalar

   Kanunun 3. maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4. maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6. maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır. Buna göre, ELD Bilişim’in faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

   • 4.1.1.Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

    ELD Bilişim faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir.

    Bu kapsamda kişisel veriler;

    • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
    • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
    • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
    • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
    • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
    • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
    • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
    • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
    • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
    • 4857 sayılı İş Kanunu,
    • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
    • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu,
    • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,
    • Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

    Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

   • 4.1.2.Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

    ELD Bilişim, faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar:

    • İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek.
    • Kurumsal iletişimi sağlamak.
    • Kurum güvenliğini sağlamak.
    • İstatiksel çalışmalar yapabilmek.
    • Muhasebe kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
    • İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek.
    • VERBİS kapsamında, çalışanlar, veri sorumluları, irtibat kişileri, veri sorumlusu temsilcileri ve veri işleyenlerin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek, verilen hizmetleri buna göre düzenlemek ve gerekmesi halinde güncellemek.
    • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak.
    • Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin aktarımını sağlamak.
    • Veri Sorumlusu ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak.
    • Yasal raporlamalar yapmak.
    • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü.
  • 4.2.İmhayı Gerektiren Sebepler

   Kişisel veriler;

   • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
   • İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
   • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
   • Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Kurum tarafından kabul edilmesi,
   • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması, durumlarında, ELD Bilişim tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
  • 5.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINA VE İMHASINA İLİŞKİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

   Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Kanunun 12. maddesiyle Kanunun 6/4 maddesi gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli önlemler çerçevesinde ELD Bilişim tarafından teknik ve idari tedbirler alınır.

   • 5.1.Saklamaya İlişkin Teknik Tedbirler

    ELD Bilişim tarafından, işlediği kişisel verilerin saklanması ile ilgili olarak alınan teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

    Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal ve yazılımsal güvenlik sistemleri kurulur. Kişisel verilere yalnızca yetkili çalışanlar erişebilmektedir. Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamların yeterli güvenlik önlemleri alınmakta, fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa kurumsal e-posta adresiyle veya KEP hesabı kullanılarak aktarılmaktadır. Kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmaktadır. ELD Bilişim çalıştığı 3. kişilerden de verilerin saklanmasında belirli standartların yerine getirilmesine ilişkin taahhütler talep eder. Bununla birlikte ELD Bilişim kişisel verilerin kaybolmaması ve hukuk dışı kullanılmaması için gerekli önlemleri alır.

   • 5.2.Saklamaya İlişkin İdari Tedbirler

    ELD Bilişim, işlediği kişisel verilerin saklanması ile ilgili olarak alınan idari tedbirler aşağıda sayılmıştır:

    Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlar bilgilendirilerek farkındalık yaratılmakta, kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle iş birliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin yükümlülük ve sorumluluklarını ortaya koyan hükümlere yer verilmektedir.

   • 5.3.İmhaya İlişkin Teknik Tedbirler

    İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, ELD Bilişim tarafından re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.

   • 5.4.Kişisel Verilerin Silinmesi

    Kişisel veriler Tablo-2’de verilen yöntemlerle silinir.

    Tablo 2: Kişisel Verilerin Silinmesi

    Veri Kayıt Ortamı Açıklama

    Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler

    Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.

    Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

    Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

    Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

    Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca üzeri okunamayacak şekilde çizilerek / boyanarak / silinerek karartma işlemi de uygulanır.

    Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler

    Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

   • 5.5.Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

    Kişisel veriler, ELD Bilişim tarafından Tablo-3’te verilen yöntemlerle yok edilir.

    Tablo 3: Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

    Veri Kayıt Ortamı Açıklama

    Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

    Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

    Optik / Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler

    Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir.

   • 5.6.Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

    Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

    Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, ELD Bilişim veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

   • 5.7.İmhaya İlişkin İdari Tedbirler

    Verilerin imhası ELD Bilişim’in yalnızca yetkili çalışanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilerin korunması ve imhası ile ilgili mevzuat dahilinde çalışanlara bilgi verilir. İş yeri dahilinde özellikle fiziksel imhaya ilişkin gerekli ekipman bulundurulur.

  • 6.SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

   ELD Bilişim tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak;

   Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde;

   Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer alır.

   Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi yerine getirilir.

   Tablo 4: Verilerin Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin Süreler

   Süreç Saklama Süresi İmha Süresi

   Müşteriler

   10 Yıl

   Saklama Süresinin Sona Ermesinden İtibaren 6 Ay

   Çalışanlar

   İşten Ayrılma Tarihinden Sonra 15 Yıl

   Saklama Süresinin Sona Ermesinden İtibaren 6 Ay

   İş Başvurusu Yapan Adaylar

   Başvuru Süresinden İtibaren 15 Yıl

   Saklama Süresinin Sona Ermesinden İtibaren 6 Ay

   Yukarıdaki Veri Sahipleri Dışında İletişime Geçenler

   10 Yıl

   Saklama Süresinin Sona Ermesinden İtibaren 6 Ay

  • 7.POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

   Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır.

  • 8.POLİTİKA’NIN GÜNCELLENME PERİYODU

   Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

  • 9.POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ

   İşbu Politika, 02/01/2020 tarihinde yürürlüğe girer.